11 maart 2022

#1 Arwin van Buuren

Sinds de vorige raadsperiode ben ik lijsttrekker van de Capelse SGP. Ook deze periode ben ik weer als lijsttrekker gekozen. Een prachtige en dankbare functie waarin ik voor de Capellenaar mag opkomen en mijn politieke houding, en die van mijn fractie, mag aarden in de normen van Gods Woord, de Bijbel. Maar hoe doe je dat dan? Hieronder schrijf ik eerst kort iets over mijzelf, dan heeft u in ieder geval een beeld van wie ik ben. Daarna schrijf ik één en ander over de ambities die ik voor Capelle heb, gevolgd door concrete actiepunten. Op die manier weet u precies wat u aan mij heeft en wat u de komende vier jaar van mij kunt verwachten.

Ons verkiezingsprogramma

Recht uit het hart

Mijn naam is Arwin van Buuren, al heel m’n leven Capellenaar. Getrouwd met Gineke en samen ouders van zeven lieve kinderen. Ook mijn ouders woonden hun hele leven in Capelle. Als vanzelf voel ik me daarmee tot in mijn diepste vezels een Capellenaar, verknocht aan de IJssel, en al die typisch Capelse plekjes van de Dorpsstraat tot de Algerakering, van de Moriakerk tot de Ducdalf.  

Naast mijn rol als vader en mijn werk als raadslid ben ik bestuurder en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Een topuniversiteit, net om de hoek in Rotterdam. Daar doe ik onderzoek naar de aanpak van taaie en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en kijk ik hoe overheden het verschil kunnen maken. Ook adviseer ik overheden hoe zij zich dan het beste kunnen organiseren.

Zo leer ik elke dag weer dingen die mij als raadslid enorm helpen. En taaie vraagstukken zijn er genoeg in Capelle! Of het nu gaat om jongeren en gezinnen die in de knel zitten en er op eigen kracht niet meer uit komen, of dat het gaat om hardnekkige armoede en de groeiende tweedeling in de samenleving of om de woningnood en de klimaatcrisis. Al deze vraagstukken vragen om een overheid die maatwerk kan leveren, niet wegkijkt maar goed luistert en doet wat nodig is. En daarbij mag de lat best hoog liggen, zonder dat dit direct meer geld hoeft te kosten. De burger mag van het Capelse gemeentebestuur verwachten dat het de handen uit de mouwen steekt om de woningnood aan te pakken, de energietransitie te versnellen en te zorgen voor groene, veilige buurten. Maar niet zonder dat ze daar open en eerlijk met de Capellenaar over praat en in overleg bepaalt hoe dat het beste kan.

Participatie in Capelle

De toeslagenaffaire laat zien dat de overheid lang niet altijd problemen oplost maar soms erger maakt dan dat ze al zijn. Mensen worden dan het slachtoffer van een ondoorzichtig, bureaucratisch systeem. Van de gemeenteraad mag worden verwacht dat ze dat probeert te voorkomen. Dat ze het handelen van bestuurders en ambtenaren kritisch volgt en tijdig bijstuurt. Ook daar wil ik me graag voor inzetten!

En natuurlijk. Als SGP hebben we de wijsheid niet in pacht. Maar we hebben wel een onfeilbaar kompas in onze uitrusting. Dat kompas is geen navigatiesysteem en al helemaal geen automatische piloot. Dat kompas vraagt elke keer weer om in afhankelijkheid van de Heere te zoeken naar het goede voor Capelle. En dat proberen we, recht uit het hart! 

Iedereen een 'accudag'

Ambities voor Capelle

Met mijn kennis en ervaring zet ik mij vol overtuiging in voor Capelle en voor de Capellenaar. Voor een plek voor iedereen. Er is een nijpend tekort aan woningen in de sociale sector, maar ook aan bereikbare eensgezinswoningen, starterswoningen en seniorenwoningen. Samen met ontwikkelaars en Havensteder moeten we zorgen dat we elke Capellenaar een fatsoenlijke woning kunnen bieden. Dat kan niet anders dan door slim te transformeren en te verdichten zonder dat dit ten koste gaat van de leefkwaliteit en het groen.

Maar laten we ook de toekomstige generaties Capellenaren niet vergeten. Wij zijn rentmeester en moeten werk maken van duurzaamheid, van minder afval en meer hergebruik van materialen, maar ook van meer biodiversiteit. En laten we niet vergeten: als we minder hoeven te stoken, hoeven we ook minder te betalen.

Voor veel Capellenaren is het leven allesbehalve makkelijk. We zien een groeiende tweedeling in Capelle. Ik maak me daar zorgen om. Veel kinderen en jongeren groeien op met problemen. Het is van groot belang dat aankomende generaties in een veilige en stabiele omgeving opgroeien zodat zij ook in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij willen zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Maar hoe zet je dat dan om in concrete actiepunten? Hieronder benoem ik er een aantal uit ons verkiezingsprogramma.

Armoede en bijstand

 • Om te waarborgen dat bijstand alleen wordt verstrekt aan hen die daar recht op hebben wordt de instroom bewaakt en wordt fraude streng aangepakt.
 • Van uitkeringsgerechtigden wordt naar vermogen een tegenprestatie gevraagd in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten.
 • De SGP wil ruimhartig individuele ontheffingen van de arbeidsplicht verlenen aan mensen die door omstandigheden niet in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen (zoals alleenstaande ouders met jonge kinderen).
 • Diaconale ondersteuning vanuit de kerken wordt niet in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.
 • De SGP steunt Promen om als uitvoeringsorganisatie voor de gemeente te fungeren. Schaalgrootte en samenwerking met omliggende gemeenten zijn hierbij belangrijk en vragen eventueel aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling Promen.
 • De SGP zet zich ervoor in dat in Capelle een vestiging van Promen blijft.
 • De SGP wil geen bezuiniging op het armoedefonds en op de bijzondere bijstand.
 • De SGP wil dat er meer wordt ingezet op het bestrijden van armoede onder alleenstaanden en ouderen.
 • De SGP wil het aantal kinderen dat in armoede opgroeit structureel en significant verlagen. Daarvoor is het belangrijk dat alle betrokkenen worden gemobiliseerd om door middel van intensieve samenwerking vroegtijdig te signaleren en hulp te bieden.
 • De voedselbank is een waardevolle organisatie voor Capelle die krachtige steun verdient van zowel particulieren als de gemeente.
 • De SGP vraagt het gemeentebestuur een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid te voeren ten aanzien van burgers die, buiten hun toedoen, niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.
 • De wijze waarop de schuldhulpverlening op dit moment is georganiseerd, is goed en dient te worden gecontinueerd.

De Rotterdamwet afschaffen

Jeugd

 • De SGP wil voldoende speelplekken in de directe omgeving van de woningen.
 • Voldoende accommodaties voor de opvang van 12- tot en met 16-jarigen en 16+-jongeren realiseren, alsmede jeugdvoorzieningen van sportclubs en sport- en ontmoetingsplekken op straat (denk daarbij aan calisthenics parkjes).
 • De SGP wil bij de inrichting van jongeren ontmoetingsplaatsen heldere afspraken maken met jongeren en omwonenden.
 • Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden (in de Integrale Kind Centra tezamen met de voor- en vroegschoolse educatie).
 • Voortijdige schoolverlaters worden tijdig in beeld gebracht en zo nodig wordt aan de betreffende jongeren extra ondersteuning geboden.
 • In de visie van de SGP heeft de jeugdraad primair een adviserende functie naar het gemeentebestuur.
 • We investeren gericht in preventie en schadebeperking van echtscheidingen en maken ons sterk voor het gezin als veilige thuishaven voor ieder kind en elke jongere.
 • Preventie is een belangrijke doelstelling in de Jeugdzorg: waar mogelijk willen we voorkomen dat jongeren in de hulpverlening terechtkomen.
 • De SGP ziet een belangrijke preventieve taak weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het voorkomen van gezinsdrama’s en geweld achter de voordeur.
 • Tegelijk moeten de mogelijkheden voor preventie niet worden overschat: er moet te allen tijde voldoende geld zijn voor daadwerkelijke hulp en zorg.
 • De SGP wil dat altijd gekeken wordt naar wat in welke situatie het meest effectief is. Bij lichte problemen moet afgewogen worden of professionele hulp nodig is of dat dit in de eigen context van gezin of school kan worden opgelost.
 • Bij complexe problematiek is het belangrijk dat de hulp niet wordt gehinderd door allerlei bureaucratie. Maatwerkbudgetten en andere manieren om te voorkomen dat allerlei regels en procedures effectieve zorg in de weg staan, worden door de SGP van harte gesteund.
 • De decentralisatie van met name de Jeugdzorg noodzaken volgens de SGP tot een evaluatie van de activiteiten van het CJG, waarbij het voeren van de regie (één gezin, één plan, één begeleider) een belangrijke doelstelling is.
 • De SGP zet in op een daadwerkelijke transformatie: zoveel mogelijk ondersteunen in de natuurlijke context van een jongere (“hulp zo thuis mogelijk”), eventueel in een pleeggezin of een kleinschalige woonvoorziening en zo weinig mogelijk in grootschalige instellingen waarin jongeren langdurig verblijven.
 • We stimuleren cursussen op het gebied van opvoedingsondersteuning voor de ouders van kinderen, bijvoorbeeld vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 • Kerken, scholen en maatschappelijke organisaties worden door middel van structureel overleg intensief betrokken bij het tot stand komen en uitvoeren van gemeentelijk beleid rond jeugdzorg.
 • Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe zorginstellingen. Als direct contracteren niet mogelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheden van onderaannemerschap.
 • Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren. Dat geldt ook voor kleinere of nieuwe zorginstellingen. Als direct contracteren niet mogelijk is, worden mogelijkheden geboden voor onderaannemerschap. Zorg die aansluit bij de overtuiging van het gezin is namelijk effectiever en daardoor uiteindelijk goedkoper.

Speeltoestellen voor iedereen!

Woningmarkt

 • De SGP wil meer lokale zeggenschap over toewijzing huurwoningen.
 • De SGP wil een ambitieuze agenda van gemeente en woningcorporatie om corporatiebezit grondig op te knappen en te verduurzamen en waar mogelijk meer bereikbare woningen te bouwen.
 • Er moeten voldoende eengezinswoningen met een vraagprijs van maximaal 250.000 euro voor startende gezinnen komen.
 • Waar mogelijk moeten Capelse starters meer kansen op een woning in Capelle krijgen.
 • Er moeten voldoende seniorenwoningen voor ouderen met een kleine beurs komen.
 • De SGP wil verouderde zorg-/seniorencomplexen snel laten moderniseren;
 • De SGP wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en wil in meer buurten seniorenwoningen realiseren.
 • De plannen om Oeverrijk te bebouwen moeten worden teruggedraaid. Dit gebied moet een groene parel in Capelle worden met recreatieve waarde. Net voor de verkiezingen hebben we deze belofte al ingewisseld.
 • Herontwikkeling van monumentale en beeldbepalende objecten die onverhoopt en redelijkerwijs niet behouden kunnen blijven, moet passen bij het historische karakter en waarde van deze plek.
 • Woningbouw in Capelle-West voor senioren is gewenst, maar mag het dorpse karakter niet verstoren.
 • De SGP is tegen welstandsregels die vooral veel rompslomp veroorzaken en weinig bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Capelle. Wel moet voorkomen worden dat verbouwingen leiden tot een aantasting van het leefgenot van andere Capellenaren. De gemeente is toegankelijk voor de burger inzake vooroverleg bij bouwplannen.

Moeten we vooral focussen op meer sociale huurwoningen?

Participatie

 • De SGP is voorstander van een gemeentebestuur dat actief de samenspraak zoekt met de samenleving en luistert naar argumenten, ervaringen en belevingen.
 • Het bestuur maakt duidelijk hoe de burger kan participeren en doet aan gemotiveerd verwachtingsmanagement zodat de burger weet waartoe het participeren kan leiden en waartoe niet en waarom dat zo is.
 • De SGP is tegen referenda. Zowel de burgermonitor/buurtmonitor als de politiemonitor zijn nuttige instrumenten om de mening van de burger over het gevoerde beleid te horen.
 • Als het gemeentebestuur besluiten neemt die op cruciale onderdelen afwijken van de uitkomst van peilingen, motiveert zij deze goed en communiceert daar transparant over.
 • Het gemeentebestuur is goed op de hoogte van wat in de wijk speelt en zoekt naar creatieve manieren om écht contact te hebben met de wijk.
 • De gemeente biedt actief ruimte aan initiatieven uit de samenleving en werkt daar waar mogelijk aan mee. De organisatie is responsief en flexibel.

Wat vinden we van participatie?

U ziet het, de SGP heeft veel concrete actiepunten om aan te werken. Dat zijn we dan ook zeker van plan en uw stem kunnen we daarbij niet missen. Gelukkig hoef ik al deze actiepunten niet zelf uit te voeren. De SGP is een hecht en enthousiast team van Capellenaren die, recht uit hun hart, zich hard maken voor de Capellenaar. Lees bijvoorbeeld wat Hendrik Verhoef van plan is! En mag ik u vragen: stem lijst 4, SGP!

Ons verkiezingsprogramma!