Onze speerpunten

SGP Capelle gaat de komende verkiezingen in met de slogan “Recht uit het hart”. Een korte samenvatting van hoe wij Capelle willen besturen. Recht uit het hart. Dat betekent enerzijds rechtvaardig, eerlijk en betrouwbaar. Consistent en transparant. Dat betekent anderzijds een open oog voor de noden en zorgen van de Capellenaar. Betrokken, dienstbaar en bewogen met onze naaste. In lijn met de Bijbelse principes die we als christelijke partij in de praktijk willen brengen.

Die betrokkenheid bij en bewogenheid met de burgers zijn helaas niet vanzelfsprekend. Dat heeft de toeslagenaffaire pijnlijk blootgelegd. De SGP wil de komende periode werk maken van gemeentelijke regels en beleid waarin de menselijke maat, redelijkheid en rechtszekerheid vanzelfsprekend zijn.

Deze verkiezingen vinden plaats terwijl de coronapandemie nog steeds voortduurt. Deze pandemie laat zien dat wij mensen de wereld om ons heen maar ook ons eigen leven niet kunnen maken of beheersen. De gevolgen van deze crisis zijn voor veel Capellenaren zeer ingrijpend. Persoonlijk, maatschappelijk of economisch. De SGP wil dat de gemeentelijke overheid voortvarend en daadkrachtig de gevolgen van de crisis bestrijdt maar er ook aan werkt dat Capelle beter uit deze crisis komt. Recht uit het hart!

Tegelijk houdt deze slogan ons zelf ook een spiegel voor, bij alles wat we doen: doen we alles wel echt ‘recht uit het hart’? Zo houdt deze slogan ons ook zelf scherp! Onze slogan zegt iets over hoe we politiek willen bedrijven. Onze speerpunten vertellen waar we ons vervolgens hard voor willen maken, gelet op wat er nu speelt in Capelle en op wat wij als partij waardevol en belangrijk vinden. We hebben er vijf. Niet omdat we andere zaken niet belangrijk vinden. Maar om duidelijk te maken wat onze prioriteiten zijn en waar we het verschil willen maken.

Speerpunten 2022 – 2026 Recht uit het hart!

 

1. Zorgen voor kinderen, jongeren en gezinnen

In onze gemeente is veel geïnvesteerd in zorg aan kinderen en jongeren. Ondanks deze inspanningen heeft onze gemeente nog steeds veel jongeren met jeugdhulp en groeien nog veel kinderen op in een uitkeringsgezin. De gemeente moet een rol nemen om te bevorderen dat kinderen in een stabiele thuissituatie opgroeien. Waar mogelijk moet voorkomen worden dat gezinnen uit elkaar vallen en huiselijk geweld mag niet worden gedoogd. Inzet gericht op kortere wachtlijsten en meer maatwerk zijn hard nodig, ook als dat meer geld kost. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, moet omlaag. Alle jongeren verdienen een gezonde start, een stabiele basis en een diploma.

2. Zorgen voor een plek voor iedereen  

In Capelle moeten we werk maken van de krapte op de woningmarkt. Niet door groen op te offeren. Wel door slim te transformeren en ‘in te breien’ in goed overleg met onze inwoners. En door de doorstroming echt op gang te brengen. We willen meer woningen voor starters én voor senioren. We moeten aandacht hebben voor kwetsbare groepen, vluchtelingen en mensen die niet veilig zijn. Ook hebben we meer sociale huurwoningen nodig, verspreid over Capelle. De gemeente verschuilt zich niet achter ontwikkelaars en wacht niet af, maar maakt hierover heldere afspraken met Havensteder.  Inwoners van Capelle krijgen waar mogelijk voorrang en flexibele oplossingen om meer mensen onderdak te bieden worden zoveel mogelijk gefaciliteerd.

3.  Zorgen voor de naaste

We werken samen tegen eenzaamheid. We investeren in meer onderlinge betrokkenheid, waarbij we omzien naar elkaar. We versterken het sociale weefsel in de wijk en gaan de groeiende kansenongelijkheid in Capelle tegen. We stimuleren ontmoeting in de openbare ruimte. Aandacht voor respect en fatsoen horen bij een zorgzame samenleving. Dat schept ook een veilig klimaat binnen Capelle. Zorgen voor elkaar betekent ook dat we zorgen voor onszelf en dat er tijd is voor rust, voor bezinning en voor reflectie. Daar is de zondag een uitgelezen dag voor, zodat de accu weer opgeladen kan worden. De gemeente bevordert dan ook de zondagsrust.

4. Zorgen voor onze leefomgeving

Er is veel werk aan de winkel nu het klimaat verandert, grondstoffen uitgeput raken en onze leefomgeving onder druk staat.  Capelle geeft het goede voorbeeld en blijft niet de hete aardappel voor zich uitschuiven. We maken werk van duurzaamheid en een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Ook als dat geld kost. We zorgen ervoor dat onze afvalberg slinkt. We helpen de Capellenaar die actief aan de slag wil om te verduurzamen en nemen zelf het voortouw. We durven innovaties uit te proberen en slaan regionaal de handen ineen om transities te versnellen. We stimuleren groen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat wij voorbereid zijn op meer intense regenbuien en het voorkomen van hittestress.

 5. Zorgen voor een betrouwbaar en betrokken bestuur

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Participatie lijkt vaker meer weerstand op te leveren dan dat het draagvlak versterkt. Met haar eigen handelen verspilt de overheid vaak veel goodwill. De overheid moet betrouwbaar zijn, eerlijk en transparant. De menselijke maat moet leidend zijn. Er moet meer ruimte komen voor de inbreng vanuit wijk en buurt. De gemeentelijke organisatie staat open voor de ideeën en initiatieven vanuit de lokale samenleving en denkt constructief mee. We willen liever geen lastenverhoging voor de Capellenaar, maar ook geen boekhoudkundige trucs om de begroting voor het oog op orde te houden.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.