26 april 2021

Vragen artikel 38 Reglement van Orde

 

Maandag 26 april 2021 heeft de SGP Capelle aan den IJssel 'artikel-38' vragen aan het college gesteld. Hieronder zijn de vragen opgenomen.

Geacht college,

Recent hebben wij als raad tijdens een raadsbrede thema-avond met elkaar gesproken over de maatschappelijke impact van corona. Tijdens deze avond heeft Menno van Duin in zijn presentatie terecht gewezen op het grote belang om als gemeente goed zicht te hebben op de feiten.

Enerzijds geeft ons dat inzicht in de vraag waar wij als gemeente op dit moment staan in het kader van corona en de effecten daarvan op de Capelse samenleving en anderzijds zijn die inzichten van groot belang in het kader van het op te stellen herstelplan.

Een herstelplan waarover ook tijdens de thema-avond is gesproken en dat zich niet alleen zal moeten richten op de financiële effecten van corona, maar ook op maatschappelijke en sociale effecten ervan, en dat in de meest brede zin van het woord. De vraag is dus niet alleen waar wij nu staan, maar zeker ook waar willen we straks staan? En hoe ziet de nieuwe (post COVID) Capelse samenleving er uit?

De gemeente Gouda heeft een brede corona-monitor ontwikkeld, waarin de cijfers over economische, sociale en maatschappelijke gevolgen van corona worden gecombineerd om op die manier als gemeente “grip te kunnen krijgen op de verhalen die worden gehoord en de cijfers die worden gezien”. Zie in dit verband het artikel hierover in het VNG-magazine, nr. 07 van 12 april 2021 (Zie link onder het artikel).

Een dergelijke monitor zou volgens de SGP-fractie ook voor Capelle aan den IJssel als een goed hulpmiddel kunnen dienen en goede input kunnen leveren voor het herstelplan waar wij gezamenlijk mee aan de slag willen. Zeker als er met de monitor daarnaast ook, aanvullend op de cijfers, kwalitatieve data kan worden opgehaald (bijvoorbeeld met behulp van focusgroepen).

Tegelijk zou een corona-monitor goed kunnen worden ingezet om tijdens de uitvoering van een herstelplan zicht te hebben en ook te houden op de effectiviteit van de herstelmaatregelen.

Het vorenstaande leidt bij de SGP-fractie tot de volgende vragen:
  1. Is het college van mening dat een monitor, zoals hierboven genoemd, kan helpen bij het in kaart brengen van de impact van corona en het ophalen van input voor het herstelplan?
  2. Is het college van mening dat een (langer voortdurende) monitor daarnaast kan helpen bij het zicht houden op de effectiviteit van herstelmaatregelen met betrekking tot corona?
  3. Is het college van mening dat het goed zou zijn de corona-monitor ook ‘naar binnen te richten’, en daarmee dus ook de interne organisatie erbij te betrekken, met name met het oog op de vraag wat de organisatie nodig heeft om sterker en slimmer uit de corona-crisis te komen?
  4. Zo ja, is het college bereid om op korte termijn met een voorstel voor een dergelijke corona- monitor (al dan niet naar het Goudse voorbeeld) naar de raad te komen?
Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de SGP-fractie
Pieter Weijers