11 november 2020

College volgt advies SGP om geen Eneco-reserve (€20 mln) op te zetten

Enige tijd geleden heeft Capelle, met veel andere gemeenten, de aandelen in bedrijf Eneco verkocht. Hierdoor heeft de gemeente een boekwinst van ruim 77 mln gemaakt. Daar staat tegenover dat structurele dividendinkomsten wegvallen. Je kunt je voorstellen dat we als SGP hebben gepleit om in ieder geval te zorgen dat we die verloren inkomsten compenseren door structurele lasten te verlagen. Dit zal ongeveer 45mln kosten.

Omdat het natuurlijk niet veel voorkomt dat de gemeente een dergelijk groot bedrag ontvangt, willen we goed nadenken hoe dit geld zo goed mogelijk in te zetten voor Capelle. Dat is ook niet zo maar bedacht en dat kost even tijd. Ook is met het oog op mogelijke corona-risico's (hoewel veel vanuit de centrale overheid wordt vergoed) en enkele andere verwachte uitgaven die zich op termijn zullen aandienen,  voorzichtigheid geboden. Ook de toekomstige financiële positie van de gemeente dient hierbij te worden meegewogen omdat er de laatste en ook komende jaren al veel in de stad is/wordt geïnvesteerd en dat kost natuurlijk ook geld.

We willen dus goed nadenken om zo verantwoord en nuttig mogelijk te investeren en niet als het ene talent in de grond begraven. Dat betekent dat we een goede bestemming moeten vinden die de Capelse burger op lange termijn daadwerkelijk iets oplevert. Daarom zouden we een deel van dit bedrag kunnen investeren in de energie transitie van Capelle of bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de leefomgeving, zoals groene gebieden. Dat wordt meer en meer belangrijk in het zeer druk bevolkte deel van Nederland. Wij zouden het liefst op zo'n manier investeren dat het geld ook weer terugkomt. Omdat dit zo belangrijk is, willen wij dat dit eerst uitgebreid in de Gemeenteraad worden besproken omdat het ook aan de Gemeenteraad is om hierover te beslissen.

Het College had in dit geval een andere volgorde in gedachte. De afgelopen tijd hebben we in de Capelse politiek de Begroting 2021 besproken. Het is op zich heel normaal dat het College dan met beleidsvoorstellen komt, sterker nog, dat is haar taak. Het is dan ook niet vreemd dat het College voorstelde om een reserve op te zetten met een bepaald doel. Dat gebeurt vaker. Alleen...

In de Begroting 2021 stelde het College voor om alvast een reserve Eneco-gelden in te boeken van 20mln, zonder dat er vooraf duidelijke kaders door de raad waren opgesteld en ook nog eens met een heel brede doelbeschrijving.

Verder had het College ook direct voorgesteld een aantal beleidsvoorstellen die bij elkaar 1,9mln kostten ook maar meteen vanuit deze reserve te betalen. Deze beleidsvoorstellen hadden vooral een sociaal karakter en waren bedoeld om, voor bepaalde maatschappelijke segmenten, de "corona-pijn" te verzachten. Denk daarbij aan het bestrijden van eenzaamheid of investeren in de lokale economie.

Hier ging het dus twee keer mis omdat altijd de Raad eerst dient te besluiten of deze reserve moet worden ingesteld en daar ook direct een bepaald doel of bestemming aan te geven. Op deze manier krijgt de Gemeenteraad de gelegenheid om eerst de kaders en regels van zo’n reserve af te spreken en een concreet doel aan de reserve te geven. En ook was het niet zuiver om direct al de kosten van bepaalde beleidsvoornemens ten laste van de reserve Eneco-gelden te brengen.

Met andere woorden: eerst besluiten door de raad en dan pas geld uitgeven.

Daarom heeft de SGP zich in de Raadsvergadering van maandagavond hard gemaakt om deze reserve te schrappen. Middels een amendement heeft de SGP de zojuist genoemde punten aan de kaak gesteld. Eerst de Raad over de reserve laten besluiten en dan pas geld uit deze reserve halen en beleidsvoornemens uit de normale begroting financieren en daarvoor niet een apart potje inrichten.

Dit is ook het AD niet ontgaan die er in dit artikel aandacht aan gaf. Met name Aad Terlouw is flink in discussie gegaan en heeft zowel binnen als buiten de vergadering veel werk verzet, en met resultaat.  We zijn blij dat het College naar aanleiding van het debat en het voorgestelde amendement tot het inzicht is gekomen dat de juiste volgorde niet was gevolgd en dus ons amendement geheel steunde !. We zijn natuurlijk blij dat het College zoveel hart toont voor de Capelse burger, maar dat moet dan wel volgens de spelregels zodat we onszelf later niet in de vingers snijden. En mooi dat het College dat ook heeft ingezien en dat de raad zo haar kaderstellende en controlerende taak goed heeft uitgevoerd.

-

Dit was tevens de vergadering van de Algemene Beschouwingen. Dit jaar hebben we onze beschouwingen kort gehouden. Je kunt ze hier nalezen.

Verder zijn er met het College afspraken gemaakt om bij de komende Najaarsnota 2020 over de kaders van de besteding van de Eneco-gelden te spreken.