11 juli 2023

Reactie op Voorjaarsnota: Voorzichtig en verantwoord

We leven in onzekere tijden. Dat geldt ook voor de gemeente. Lonen en prijzen stijgen, het rijk moet bezuinigen en tegelijk lopen de kosten van heel wat taken van de gemeente op. Denk maar aan de jeugdzorg en de veiligheidsregio. Daarom is dit jaar gekozen voor een zogenoemde “beleidsarme” voorjaarsnota. Geen voorstellen voor nieuw beleid, maar vrijwel alleen voorstellen die technisch van aard zijn of die onvermijdelijk zijn. En dat is goed. Bij de begroting (najaar) moeten we de echte keuzes maken. En dat zal nog best lastig worden. Want we hebben ook met elkaar ambitieuze programma’s vastgesteld rond de buitenruimte en duurzaamheid. En er zitten nog grote uitgaven aan te komen.

De SGP roept het college dan ook op om bij de begroting scherpe keuzes te maken en te anticiperen op de magere jaren die komen. Voor de langere termijn is het nodig dat de gemeente meer ruimte creëert voor het doen van investeringen. Het grootste deel van de begroting ligt vast. Dat maakt het moeilijk om (grote) investeringen te doen. Sowieso moeten we kritisch naar ons takenpakket kijken. Na 2026 krijgt de gemeente veel minder geld van het rijk. En dus ontkomen we er niet aan om met elkaar te bekijken welke taken de gemeente zou kunnen stoppen.

De voorjaarsnota noemt een vijftal kansgebieden waar we plannen voor gaan maken. Dat is belangrijk, want we moeten fors veel woningen bijbouwen. Het is goed om te kijken waar dat kan op zo’n manier dat onze sterk verstedelijkte gemeente haar karakter niet verliest. Wat dat betreft richt de SGP haar pijlen vooral op het Rivium, maar ziet zij ook mogelijkheden rondom Capelsebrug, Capelle Barbizon en het Stadshart. 

In de Voorjaarsnota staat het voornemen om op veel wegen in Capelle de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u terug te brengen. Dit brengt hoge kosten en ook veel overlast met zich mee. En hoewel de SGP de argumenten voor deze snelheidsverlaging begrijpt, vraagt zij wel serieuze aandacht voor de gevolgen daarvan voor de snelheid waarmee hulpdiensten ter plekke kunnen zijn. Die zijn vaak veel groter dan gedacht, omdat bij 30 km/u de gehele weginrichting erop gericht is de snelheid af te remmen.

Als SGP vragen we opnieuw aandacht voor het thema financiële bestaanszekerheid. Het is goed om mensen die in de problemen komen, snel bij te springen. Maar beter is het om te investeren in hun structurele bestaanszekerheid. Door hen kansen te geven op werk, door te investeren in scholing en door ze te helpen hun leven op de rails te krijgen en te houden. De SGP wil daarom een bredere bezinning op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat mensen in Capelle in de financiële problemen komen en hoe we dus structureel kunnen borgen dat ze hun (financiële) zaakjes op orde hebben. In dat licht moeten we ook echt werk maken van de groeiende tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving.

Voorzichtig en verantwoord, dat is het devies. De SGP wenst het gemeentebestuur graag Gods onmisbare zegen toe!