22 februari 2022

Tijdelijke opvang vluchtelingengezinnen in Capelle aan den IJssel

In de raadsvergadering van 7 februari 2022 is het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders tot het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen in een leegstaand kantoorpand aan de Barbizonlaan behandeld. Een dertigtal personen (gezinnen) zou daar kunnen worden gehuisvest. Dit voorstel was een vervolg op de open brief die de SGP in oktober 2021 aan het college had gestuurd om aandacht te vragen voor de opvang van vluchtelingen en de door SGP ingediende, en door de gemeenteraad aangenomen motie in november 2021, waarin het college werd opgeroepen om coöperatief en creatief op zoek te gaan met naar de mogelijkheden van opvang in Capelle.

De SGP was dan ook blij met het voorstel van het college en heeft dat voorstel van harte ondersteund. Dat heeft de SGP gedaan op grond van de Bijbelse notie van het verlenen van herbergzaamheid en het doen van barmhartigheid aan mensen die dat nodig hebben. Een lijn die terug te zien is door heel de Bijbel: al in het Oude Testament was er sprake van wetgeving die gericht was op de zorg voor de vreemdeling binnen de landsgrenzen en in het Nieuwe Testament is Jezus hét toonbeeld en voorbeeld van barmhartigheid.

En vluchtelingen die hier aan de poort kloppen, hebben recht op een fatsoenlijk verblijf gedurende de tijd dat de procedure wordt gevolgd om te bepalen of zij al dan niet een vergunning zullen krijgen om in Nederland te blijven. En de AZC’s zitten momenteel overvol, ja te vol. En natuurlijk kan er dan worden gewezen naar de landelijke politiek. Die moet dat oplossen. Daar ligt zeker een taak. Maar op dit moment is de oplossing er niet en staan er ménsen ‘aan de poort’ voor wie er moet worden gezorgd. Dan kunnen wij niet volstaan met wijzen naar anderen, maar is het onze christenplicht om hulp te bieden.

Ook van buiten gemeenteraad was er steun. Hartverwarmend was de brief van diverse Capelse kerken en voorgangers van zaterdag 5 februari 2022, waarin zij aangaven de voorgestelde opvang te steunen en de gemeenteraad opriepen om het voorstel te steunen. De brief was ondertekend door en vanuit diverse kerken en predikanten uit de volle breedte van het kerkelijk leven. Het was mooi om te zien hoe de kerken elkaar op dit punt vonden.

Maar zelfs al zou iemand de hiervoor genoemde Bijbelse lijn niet ondersteunen. Ook dan was er eigenlijk geen reden om tegen het voorstel tot deze tijdelijke huisvesting van vluchtelingen zijn.

Wij hebben allemaal in het verleden wel de beelden gezien van mensen die stel op sprong moesten worden gehuisvest in een sporthal of in tenten die in allerijl ergens moesten worden opgebouwd omdat er geen plek was voor opvang. Dat leverde soms mensonwaardige omstandigheden op.
Met het voorliggende voorstel was er sprake van een kantoorgebouw dat beschikbaar was en dat snel en gemakkelijk kon worden omgebouwd tot een menswaardig onderkomen. En dat op een plek die wij als gemeente zelf hebben kunnen kiezen. Doordat er nu een leegstaand kantoorpand beschikbaar was, gaat er door deze huisvesting bovendien géén woning van de Capelse woningvoorraad af en gaat het niet ten koste van de Capelse woningzoekenden.

De beoogde plek is bovendien een plek waar – zo men daar al bang voor zou zijn – de mogelijke overlast voor de omgeving minimaal zal zijn.
Daar komt nog bij dat het bij dit voorstel duidelijk was dat er sprake zal zijn van een aantal gezinnen (in totaal 30 personen) dat zal worden gehuisvest. Gezinnen, ongetwijfeld met kinderen, kleine kinderen wellicht, die kúnnen en mógen wij niet in de kou laten staan.

Het gaat bovendien om tijdelijk huisvesting: gedurende een periode 4 maanden, te rekenen vanaf het moment van ingebruikname van het pand.
De kosten van dit alles worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaald. Deze huisvesting kost de gemeente/de Capellenaar dus geen cent.

Het is hiervoor al even genoemd. Er zullen gezinnen worden gehuisvest. Daarmee kom je terug bij de kern waar het wat de SGP betreft om gaat. Het gaat hier om ménsen. Mensen waarvoor een fatsoenlijke tijdelijke opvangplek moet worden gevonden en die plek hebben wij nu in Capelle aan den IJssel gevonden.

Kortom, of je het voorstel van het college nu vanuit een bijbels perspectief beziet, vanuit een meer algemeen menselijk oogpunt bekijkt of met een meer zakelijke blik zou willen bekijken: als we eerlijk zijn, konden wij als raad eigenlijk gewoonweg niet tegen dit voorstel zijn.

De SGP is dan ook dankbaar dat het voorstel van het college van B&W een meerderheid kreeg. Weliswaar een minimale meerderheid, maar een meerderheid leek zicht gedurende de behandeling van het voorstel niet af te tekenen. Dat één van de raadsleden bij stemming toch zijn hart liet spreken en voor het voorstel stemde, maakte onze fractie stil en dankbaar.