6 januari 2024

SGP Capelle niet akkoord met evenementenbeleid

Op de raadsvergadering van 18 december jongstleden heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe evenementenbeleid voor de komende jaren. Het college had een fors voorstel op tafel gelegd, onder de titel ‘Capelle bruist’. Binnen dit voorstel deed het college ambitieuze voorstellen om meer evenementen en mensen naar Capelle te trekken, onder andere ter bevordering van de lokale horeca.

De SGP is vanaf het begin al kritisch geweest op dit nieuwe beleid. De fractie ervoer in het nieuwe beleid te weinig terughoudendheid als het gaat om het organiseren van evenementen op de zondag, wat voor onze fractie een aangelegen punt is. Daarnaast vinden wij de forse verhoging van het gemeentebudget voor evenementen van € 1,39 per inwoner in het oude beleid naar € 5,73 per inwoner in het nieuwe beleid niet te rijmen met de financiële problemen waarmee veel Capellenaren geconfronteerd worden. Tot slot zag de fractie in het nieuwe beleid te weinig aandacht voor maatschappelijke en culturele relevantie van (nieuwe) evenementen, waardoor er een houding van ‘feesten om maar te feesten’ dreigt te ontstaan.

Tijdens de commissievergadering ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering heeft burgerraadslid Johan de Leeuw onze bezwaren onder woorden geprobeerd te brengen aan de hand van het Bijbelverhaal van het feest van koning Beltsazar. Hij legde de andere raadsleden uit hoe het nieuwe beleid parallellen vertoont met dit Bijbelverhaal, waarbij ook geen respect was voor de God van Israël en er gefeest werd op een moment die niet logisch was gezien de situatie waarin de stad verkeerde.

In aanloop van de raadsvergadering heeft onze fractievoorzitter Arwin van Buuren geprobeerd om politieke steun te vinden voor een amendement om het evenementenbudget per inwoner te verlagen van €5,73 naar €2,50 per inwoner. Helaas was een meerderheid van de partijen hiertoe niet bereid. Ook een amendement van de VVD om het budget te verlagen naar €3,00 haalde helaas geen meerderheid. Daarmee had onze fractie geen andere keuze dan principieel tegen het nieuwe evenementenbeleid te stemmen.