7 december 2023

Mogelijke verlenging noodopvang asielzoekers in Capelle

Tijdens de raadsvergadering van 27 november jl. stond de mogelijke verlenging van de opvang van asielzoekers aan de Barbizonlaan, met daarbij een uitbreiding van 30 naar 100 asielzoekers op de agenda. De SGP staat positief tegenover dit voorstel. Er is echter nog geen besluit genomen.

Er ligt bij de gemeente een verzoek van het COA om de crisis noodopvanglocatie voor 30 asielzoekers aan de Barbizonlaan 50 per 1 januari 2024 voor de duur van één jaar te verlengen en daarbij het gebouw door een verbouwing geschikt te maken voor de opvang van maximaal 120 asielzoekers.

De huidige opvang van asielzoekers is tot stand gekomen op initiatief van de SGP door het indienen van een motie die in de raadsvergadering van 8 november 2021 is aangenomen en waarin het college van B&W werd opgeroepen concreet op zoek te gaan naar tijdelijke opvangmogelijkheden voor vluchtelingen. Dat heeft vervolgens geleid tot een voorstel om aan de Barbizonlaan een dertigtal asielzoekers op te vangen. Dat voorstel heeft ook een meerderheid in de gemeenteraad gehaald en de opvanglocatie is daar uiteindelijk gerealiseerd.

Gezien de nog altijd aanhoudende druk op Ter Apel zijn meer opvangplekken in het land hard nodig. Het gaat hier om mensen die inmiddels hier in Nederland zijn en zij verdienen dan een fatsoenlijke opvang en een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Er is inmiddels ervaring met de opvang van 30 asielzoekers op deze locatie. De SGP-fractie staat dan ook positief tegenover het verzoek van het COA.

Het college van B&W heeft het verzoek van het COA ‘neutraal’ aan de gemeenteraad voorgelegd, maar daarbij wel aangegeven dat, wat het college betreft, het maximale aantal op deze locatie op te vangen asielzoekers 100 zou moeten zijn, omdat dit meer passend zou zijn bij het gebouw.

Tijdens de raadsvergadering is er nog geen besluit genomen. Op verzoek van verschillende partijen vindt er eerst een bijeenkomst voor omwonenden plaats. Deze zal op zaterdag 8 december 2023 plaatshebben, waarna er in de raadsvergadering van 18 of 19 december a.s. een besluit zal worden genomen.

Wordt vervolgd dus.

Mogelijke verlenging noodopvang asielzoekers in Capelle