15 november 2023

Algemene Beschouwingen 2023

Een begroting in moeilijke tijden

Op maandag 13 november vond de jaarlijkse begrotingsvergadering plaats. Onze fractievoorzitter, Arwin van Buuren, heeft hier de volgende bijdrage geleverd: 

"De wereld staat in brand. We zien de effecten van klimaatverandering, er is sprake van oorlog en geweld. We beleven een tijd van de zogenoemde polycrisis: crises buitelen over elkaar heen en versterken elkaar. Denk hierbij aan onder jeugdzorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en vluchtelingen.

We zien de schaduw hiervan reeds over deze begroting liggen. We koersen af op een ravijnjaar. Mede gezien de voorgenomen wijziging in de bekostiging van gemeenten vanuit de rijksoverheid, met grote nadelige gevolgen voor de financiën van de gemeente, die zal leiden tot een meerjarig structureel tekort in de begroting. Tenzij de rijksoverheid alsnog met meer geld over de brug komt, maar dat is allerminst zeker.

Wat de SGP betreft betekent dit dat we de situatie serieus onder ogen moeten zien en dat wij als gemeente durven te reflecteren wat dat voor ons betekent. Keuzes maken. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. De SGP vraagt zich wel wat of het college dat ook voldoende doet. De begroting lijkt vooral toch in zekere mate een voortzetting te zijn van wat we als gemeente al deden.

We zullen echter scherper onze prioriteiten moeten stellen en heldere keuzes maken. In dat licht wil de SGP het college oproepen om volgend jaar daadwerkelijk in samenspraak met de raad na te gaan denken over de financiële toekomst van de gemeente. Wij vinden het raadzaam dat vooral te doen in termen van scenario’s omdat we niet weten welke kant het op zal gaan, maar we wel voorbereid moeten zijn op financiële krapte en tegenslag.

Een begroting dient zo realistisch mogelijk te zijn. Met een aantal besparingsvoorstellen die nu in deze begroting zijn opgenomen rijst het beeld dat hier niet altijd sprake van is geweest. Daarom heeft de SGP een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen werk te maken van een realistische begroting. De motie is unaniem aangenomen.

Jeugdzorg verdient aandacht. Een stabiele en vitale basis voor de jeugd is van ontzaglijk groot belang en kan de vraag maar jeugdzorg verminderen. De waarde van het gezin dient in dit kader extra te worden benadrukt.

De sociale cohesie staat onder druk. Dit vraag om meer doordenking. Wat kunnen wij als lokale overheid doen om te investeren in de draagkracht van onze lokale samenleving? Daarom diende de SGP de motie Capels Stadsberaad - Omzien naar elkaar in, om op die manier te komen tot een brede dialoog  hierover. Spijtig genoeg zou deze motie geen meerderheid krijgen en hebben wij die teruggetrokken. Maar, wordt vervolgd!

Met dit alles is echter de beste te volgen weg nog niet genoemd. En dat is omhoogzien. Met gevouwen handen. En dan zijn er die prachtige woorden uit depsalm die minister De Jonge bezigde in de richting van het vertrekkend SGP Tweede Kamerlid Bisschop. Als SGP herhalen wij die wens voor de hele Capelse samenleving: En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat (Psalm 90:17)."