HomePartijVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

 

Download het verkiezingsprogramma 2018 - 2022

 

10 Speerpunten

 

Standpunten ABC


Voor elkaar, voor Capelle!

Daar wil de SGP zich de komende vier jaar voor inzetten. Voor elkaar, omdat we er in Capelle niet alleen voor onszelf leven maar ook voor de ander. Onze naaste die het minder heeft, die het moeilijk heeft, die hulp nodig heeft verdient onze zorg en onze aandacht. En voor Capelle, omdat er grote opgaven spelen waar we de schouders onder moeten zetten: een schoon, heel en veilig Capelle, een duurzaam Capelle en een bereikbaar Capelle. Het programma van de SGP is breed. Sommige speerpunten van de SGP zijn natuurlijk bekend: we willen geen gokhal, coffeeshop of bordeel in Capelle. We maken ons hard voor de zondag als een accu-dag voor iedereen en voor het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar we strijden ook voor mooiere IJsseloevers, betere regionale samenwerking en een voortvarende aanpak van verloederde buurten in Capelle. U kunt het in ons verkiezingsprogramma allemaal nalezen.


En tegelijkertijd hebben we voor de komende periode 10 speerpunten uitgekozen waar we ons in het bijzonder hard voor willen gaan maken de komende periode. De tien van de SGP, zogezegd. U mag ons er aan houden. Maar mogen wij dan uw stem en uw steun?

10 Speerpunten

1. Een ontvankelijk gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is er voor alle burgers en dat moeten de burgers ook voelen. De inwoner van Capelle moet serieus worden genomen en zijn of haar ideeën en argumenten moeten in de besluitvorming worden meegewogen. De gemeenteraad moet vaker rechtstreeks met de burger in gesprek gaan. Als de besluitvorming dan toch anders uitpakt (dat kán natuurlijk) dan moet het gemeentebestuur dat gemotiveerd uit kunnen leggen. Andersom moet het gemeentebestuur ruimte maken voor Capellenaren die zelf verantwoordelijkheid willen nemen, bijvoorbeeld in de eigen wijk voor groenbeheer, zorg of veiligheid. Dit soort initiatieven moeten worden gefaciliteerd en niet gefrustreerd.

2. Gezonde financiën

Het vorige college heeft onvoorstelbaar veel geld uitgegeven. Dat betekent dat er voor de komende jaren nauwelijks geld over is om tegenvallers op te vangen of nieuw beleid te kunnen betalen. Toch wil de SGP dat de lasten voor de Capellenaar niet meer stijgen dan met de inflatiecorrectie. En eenmalige voordelen mogen daarom niet worden gebruikt voor 'leuke dingen', maar moeten worden ingezet voor een duurzamer Capelle en voor structurele verbeteringen van de stad en de leefbaarheid in de wijken.

3. Hogere kwaliteit van de openbare ruimte

De SGP wil hogere kwaliteit van het groen in de openbare ruimte. Na jaren van bezuinigingen is het tijd hier stevig aandacht (en waar nodig ook geld) aan te besteden, omdat de openbare ruimte sterk beeldbepalend is en de leefbaarheid bevordert. En dit geldt niet alleen voor het centrum, maar juist ook in de wijken. De SGP vindt dat inzake het beheer er over de gehele linie een tandje bij moet.

4. Barmhartigheid

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle mensen die zorg nodig hebben en dat niet in eigen kring kunnen organiseren, geholpen worden. Dat betekent wat de SGP betreft dat de gemeente klaar moet staan als het eigen netwerk tekort schiet maar ook dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers adequaat ondersteunt en waar nodig respijtzorg aanbiedt.
Ruimhartigheid is geboden waar mensen in de knel zitten.

Concreet voor Capelle:

 • De waardering voor de WMO moet in Capelle tenminste gelijk aan het
  landelijk gemiddelde zijn.
 • Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit moet structureel en
  significant omlaag.

5. Veiligheid – meer oog voor elkaar

In Capelle voelt één op de drie mensen zich niet veilig in de eigen buurt. En het aantal woninginbraken blijft hoog, ondanks de miljoenen die we investeren in veiligheid. Dat moet anders kunnen als we in Capelle meer naar elkaar omkijken en beter een oogje op elkaar en in het zeil houden. De SGP wil dat de gemeente het voortouw neemt in een campagne om te komen tot meer sociale veiligheid waarbij iedereen kan bijdragen aan een veiliger Capelle.

6. Duurzaamheid – meer schone energie

De SGP wil vaart zetten achter de energietransitie: Capelle moet energieneutraal zijn in 2040. Dat is goed voor uw portemonnee en spaart ons klimaat.

Concreet voor Capelle:

 • De gemeente voert een dakenscan uit en werkt mee aan de oprichting vaneen lokale energiecoöperatie waarbij burgers gezamenlijk duurzame energie kunnen gaan opwekken.
 • De gemeente verkoopt haar aandelen ENECO niet. Als er toch een meerderheid is om de aandelen te verkopen, dan moet de opbrengst in een lokaal fonds duurzame energie.
 • De buurtacties van het Energiecollectief Capelle worden geïntensiveerd en
  beter gefaciliteerd.
 • De gemeente maakt bindende afspraken met Havensteder over de verduurzaming van haar woningbezit waarbij ook de bewoners kunnenprofiteren van een lagere energierekening.

7. Klimaatbestendigheid

Steeds vaker worden we geconfronteerd met hevige buien waarbij in korte tijd heel veel
regen valt. Dat water kan slecht weg en veroorzaakt veel overlast. De SGP wil dat de
gemeente zich beter voorbereid op een veranderend klimaat.

Concreet voor Capelle:

 • De gemeente zet in op een mentaliteitsverandering om te komen tot meeronderhoudsarme groene tuinen voor senioren en werkende gezinnen. Ook transformeert de gemeente haar openbare parkeerplekken naar groene,waterdoorlaatbare parkeerplekken.
 • In de wijken waar nu en de komende jaren de riolering wordt vervangen kiest de gemeente voor een gescheiden systeem van regenwaterafvoer en riolering.
 • We hopen nooit een overstroming mee te hoeven maken, maar we moeten er
  wel beter op voorbereid zijn. Een waterveiligheidsplan voor Capelle is geen
  overbodige luxe.

8. Eenzaamheid

In Capelle leef je niet alleen. Opgroeien, je ontwikkelen en ouder worden doe je niet alleen, als het aan ons ligt. De SGP wil de (zeer) ernstige eenzaamheid in Capelle met een derde terugdringen vóór 2025. Daarvoor moet de gemeente de handen ineenslaan met maatschappelijke organisaties, kerken, scholen en burgers. De SGP wil verder dat de gemeente in haar (prestatie)afspraken met haar ‘eigen organisaties’ zoals Stichting Welzijn Capelle, CJG en de Zorg- en Welzijnspleinen, in de periode 2018-2019 het punt eenzaamheid (voor jongeren, middelbare en ouderen) specifiek benoemt en hier concrete inspanningen op vraagt.

9. Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Capelle kan nog een stuk beter: sneller, slimmer en duurzamer.

Concreet voor Capelle:

 • De lobby voor een grondige aanpak van de Algeracorridor moet eindelijk eens
  resultaat gaan krijgen. Een metroverbinding naar Krimpen verdient nader
  onderzoek.
 • De SGP wil Capelle minstens 100 plaatsen omhoog in de ranglijst van
  fietsvriendelijke gemeenten.
 • De SGP wil ook de waterbus van Rotterdam naar Gouda laten varen, met een
  halteplaats in Capelle.
 • We willen ruim baan voor innovaties zoals zelfrijdend openbaar vervoer en
  meer faciliteiten voor elektrisch vervoer.
 • De SGP wil ruim baan voor mindervaliden. Wat de SGP betreft wint Capelle
  binnen vijf jaar de prijs van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor
  de meest toegankelijke gemeente.

10. Voldoende bereikbare woningen voor iedereen

De huizenprijzen stijgen snel. Voor huurwoningen zijn lange wachtlijsten. De SGP wil dat voor starters met een kleine beurs extra eengezinswoningen beschikbaar komen met een koopprijs van circa € 175.000. Het besluit tot woningbouw op Oeverrijk moet worden teruggedraaid. De SGP steunt de transformatie van kantoren naar appartementen (bijvoorbeeld op Rivium), maar alleen als er ook een aangename woonomgeving resulteert.

VOOR ELKAAR, VOOR CAPELLE