HomePartijFractie

Fractie

Arwin van Buuren
Arwin van Buuren Fractievoorzitter, Raadslid m.w.van.buuren@sgpcapelle.nl

Portefeuilles
Denktank Metropoolvorming Rotterdam Den Haag
Ruimtelijke Ordening (Structuurvisie; Gebiedsvisies)
Volkshuisvesting (woonruimteverdeling; herstructurering)
Milieu, duurzaamheid en klimaat
Water en riolering
Monumentenbeleid en welstand
Verkeer en vervoer (infrastructuur, veiligheid)
Bestemmingsplannen
Parkeerbeleid
Stedelijke ontwikkeling (bouwplannen)
Leegstand kantoren
Vastgoed en verwerving

Aad Terlouw
Aad Terlouw Raadslid a.terlouw@sgpcapelle.nl

Portefeuilles
- Onderwijs
- Onderwijshuisvesting
- Welzijnsbedrijf
- Sociaal Cultureel Werk
- Sociale Cohesie
- Wijkgericht werken
- Werk en Inkomen
- WSW
- Minderheden/emancipatie/
integratie/participatie
- Volwasseneneducatie
- Kunst en Cultuur
- Jeugd
- Volksgezondheid
- Dieren en dierenbescherming
- Ouderen en gehandicapten
- Vrijwillerswerk
- WMO

Pieter Weijers
Pieter Weijers Raadslid p.m.d.weijers@sgpcapelle.nl

Portefeuilles
- Algemene Beleidscoördinatie
- Brandweer en Rampenbestrijding
- Kabinetszaken
- Publiekszaken
- Citymarketing
- Externe Betrekkingen
- Openbare Orde (incl. APV)
- Veiligheid
- Handhaving en vergunningen
- Juridische Zaken
- Regio Zaken
- Coördinatie toekomstvisie
- Communicatie/Digitaal Burgerschap

Henry Oudshoorn
Henry Oudshoorn Burgerraadslid b.h.w.oudshoorn@sgpcapelle.nl

Portefeuilles
Middelen
Belastingen

Peter Mulder
Peter Mulder Fractieondersteuning p.s.mulder@sgpcapelle.nl
Ronald Kok
Ronald Kok Fractieondersteuning r.kok@sgpcapelle.nl
Gerben Veenema
Gerben Veenema Burgerraadslid g.m.veenema@sgpcapelle.nl