HomeActueelSGP en ChristenUnie zetten kanttekeningen bij Kadernota Waterschap

SGP en ChristenUnie zetten kanttekeningen bij Kadernota Waterschap

Publicatiedatum: 8 jul. 2017 | Waterschap Hollandse Delta

De fracties van de SGP en ChristenUnie van Waterschap Hollandse Delta zijn blij met de nieuwe werkwijze inzake kaderstelling voor investeringsprojecten. Daarnaast zei woordvoerder Wim de Jong in de laatste Verenigde Vergadering dat in de begroting 2018 voldoende middelen moeten worden opgenomen voor het baggeren en gelden om achterstallig onderhoud van wegen weg te weken. Ook riep hij op om de komende jaren te letten op de bedrijfskosten van het Waterschap.

Op 30 juni j.l. heeft de Verenigde Vergadering (VV) van Waterschap Hollandse Delta de kadernota vastgesteld. In deze kadernota volgt het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een nieuwe werkwijze, die de VV meer handvatten geeft om het beleid voor de komende jaren vorm te geven.

Boeggolf
Wim de Jong, die in de VV het woord voerde namens de SGP en de ChristenUnie, maakte duidelijk blij te zijn met deze manier van kaderstelling, “omdat er een nieuwe werkwijze voor investeringsprojecten voorgesteld wordt”. Doordat de voorbereiding en de uitvoering van een project los van elkaar aangevraagd worden kan een beter inzicht ontstaan in doel, planning en kosten van een project, voordat aan de uitvoering begonnen wordt. “Wij denken dat dit goed kan werken om het boeggolf effect, het doorschuiven van projecten, dat soms over meerdere jaren plaatsvond, weg te werken”, aldus Wim de Jong. 

Programma Water
Wel zijn er volgens de SGP & ChristenUnie nog enkele kanttekeningen bij de inhoud van de kadernota te plaatsen, aldus De Jong. Zo is het nog niet duidelijk tot welke kosten de doorrekening van het Watersysteem gaat leiden om het aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook de vorderingen en uitwerking van de maatregelen die getroffen worden om te gaan voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027, zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. 

Baggeren
Het college van D&H heeft volgens Heemraad Struik (Ongebouwd) in de afgelopen twee jaar flinke slagen gemaakt om de achterstand in het Stedelijk baggeren in te halen. De extra financiële middelen die hiervoor nodig waren zijn het college in het afgelopen jaar op kritische vragen van de SGP en ChristenUnie komen te staan. Maar gezien de positieve effecten van het baggeren op de waterkwaliteit en de doorstroming van het watersysteem hebben SGP en ChristenUnie toch ingestemd met deze extra inzet. Wim de Jong: “Een van de kaders die wij het college voor de begroting 2018 mee willen geven is dat we verwachten dat daarin voor 2018 zowel de opgave op het gebied van baggeren als ook de daarvoor benodigde middelen opgenomen zijn.”

Programma Zuiveren
Wat betreft de Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s), daar blijkt uit de Kadernota een achterstand in de onderhoudssituatie. Ook zullen komende 10 jaar een aantal zuiveringen aan het eind van hun levensduur zijn. Daarom steunen SGP en ChristenUnie de motie van Anne Mollema (Water Natuurlijk), die het college vraagt hierover met een strategische notitie te komen. De motie is overigens met ruime meerderheid aangenomen.

Programma Dijken en Wegen
Wim de Jong was positief over de waterveiligheid. “Het onderhoud aan de dijken lijkt op orde te zijn”. Iets anders is het gesteld met de wegen die het Waterschap in zijn beheer heeft. Het college heeft nu de ambitie om het achterstallig onderhoud van de fietsroutes op de Erftoegangswegen type 2 (ETW2) niet boven de 6% uit te laten komen. De fietsers, vaak scholieren, zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. De veiligheid van de fietsroutes was altijd al een speerpunt van zowel de SGP als de ChristenUnie. Heemraad Robijn (ChristenUnie) heeft in een eerder stadium ook aangegeven dat voor de ETW2 wegen methodieken ontwikkeld zullen worden om de onderhoudstoestand beter in kaart te brengen.

Tarieven en Heffingen
I
n de voorliggende Kadernota geeft D&H aan dat men uit gaat van een stijging van de kosten, die tot gevolg kan hebben dat de belastingtarieven de komende 5 jaar met 2,2% per jaar zullen gaan stijgen. De SGP en ChristenUnie roepen het college op om met name nog eens te kijken naar de bedrijfskosten, die het leeuwendeel van de verwachte tariefstijgingen veroorzaken. “Als ondernemer in de VV roep ik het college op om strak te sturen op de belastingopbrengsten en heffingen. De tarieven zouden hooguit gematigd mogen stijgen”, aldus Wim de Jong.

De Kadernota is uiteindelijk vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 30 juni.

Afscheid Dijkgraaf Geluk.
Een ander belangrijk agendapunt van deze Verenigde Vergadering was het afscheid van Dijkgraaf Jan Geluk (VVD). Jan Geluk heeft twaalf jaar het college van D&H voorgezeten en was als dijkgraaf het boegbeeld van ons waterschap. Een belangrijke verdienste van hem was de integratie van de vijf in 2005 gefuseerde waterschappen en één zuiveringsschap tot één goed georganiseerd Waterschap. Daarnaast was het vooral zijn grote inzet om de waterschappen op de kaart te zetten toen deze als zelfstandige besturen dreigden te worden opgeheven.

Als opvolger van dijkgraaf Geluk is Ingrid de Bondt (VVD) benoemd.

 

Albert-Jan van den Berg
Fractieondersteuner SGP & ChristenUnie.