HomeActueelMotie Waterbus

Motie Waterbus

Publicatiedatum: 25 sep. 2017

SGP-motie waterbus door de gemeenteraad unaniem aangenomen!

Op initiatief van de SGP-fractie is een motie voorbereid die met volledige steun van de gemeenteraad is aangenomen. Hieronder ziet u de volledige tekst van de motie om de waterbus in de toekomst ook op de route Gouda-Rotterdam te laten varen.

---

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op maandag 25 september 2017,

Overwegende dat:

  • personenvervoer over water een plezierige en duurzame vorm van mobiliteit is;
  • de waterbusverbinding tussen Rotterdam en de Drechtsteden nadrukkelijk in een behoefte voorziet;
  • de gemeenteraad van Gouda haar college heeft verzocht om (in overleg met andere
    IJsselgemeenten) te bewerkstelligen dat bij de jaarlijkse herziening van het RVVP een onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheid om een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam als prioriteit aan het RVVP toe te voegen;
  • het voor Capelle ook zeer wenselijk is als een dergelijke verbinding tot stand komt met bijvoorbeeld een halte ter hoogte van de gemeentewerf;
  • een dergelijke verbinding extra waardevol is gelet op de voorgenomen realisatie van een halte bij het Rivium.

Verzoekt het college:

  • in overleg te treden met het college van Gouda en al het mogelijke te doen om de waterbusverbinding Gouda - Rotterdam in het herziene RVVP opgenomen en gerealiseerd te krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

SGP  
M.W. van Buuren

ChristenUnie
M.K.A. Grauss

Leefbaar Capelle
V. King-de Hoog

VVD
S. van Loef

Download Motie Waterbus